Algemene voorwaarden Candy-to-go

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die Candy-to-go (handelend onder de naam Cake-to-go), Riebroekersteeg 3 te Ermelo, KvK nummer 57691894 levert. Door een bestelling te plaatsten via internet, email of anderszins gaat U akkoord met de algemene voorwaarden van Candy-to-go.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Candy-to-go met huurders gesloten en betreffen de in deze AV genoemde materialen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3 – Definities

In deze AV wordt verstaan onder: Verhuurder: Candy-to-go te Ermelo,  Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst materialen huurt van verhuurder voor een bepaalde periode. Materialen: alle goederen die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires.

 

Artikel 4 – Huurperiode

De materialen worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 uur. De huurperiode vangt aan op de huurdatum, zodra de gehuurde materialen het magazijn van Candy-to-go verlaten en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde materialen weer terugkomen in dat magazijn, tenzij Candy-to-go de gehuurde materialen transporteert naar huurder. In dit laatste geval vangt de huurperiode aan na ondertekening van de huurovereenkomst tot terugbetaling van de borg.

 

Artikel 5 – Tarieven

De huurder wordt geacht de door Candy-to-go gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant of per overboeking volledig vóór of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, inclusief een borg, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

 

Artikel 6 – Borg

De bij aanvang van huurperiode betaalde borg wordt na afloop van de huurperiode terugbetaald, tenzij al dan niet opzettelijk aangebrachte schade aan de gehuurde materialen wordt geconstateerd zoals beschreven in Art. 18. van deze AV of anderszins materiële of immateriële schade aan Candy-to-go is toegebracht.

 

Artikel 7 – Annulering

Indien huurder bij Candy-to-go een reservering heeft geplaatst en vervolgens deze reservering wenst te annuleren, kan Candy-to-go in de maand voor de gereserveerde huurdatum het totale overeengekomen huurbedrag opeisen. Bij annuleringen tot een maand voor huurdatum zullen 50% annuleringskosten worden berekend.

 

Artikel 8 – Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder aan te gaan kan Candy-to-go de huurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan Candy-to-go van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.

 

Artikel 9 – Gebruik

De huurder zal de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd is. De huurder zal met de materialen omgaan als een goed huisvader en zal tevens zorgdragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door Candy-to-go gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde materialen zich bevinden om de toestand van die materialen te laten inspecteren.

 

Artikel 10 – Vervoer

Huurder vervoert de door hem gehuurde materialen vanaf magazijn van Candy-to-go geheel voor eigen rekening en risico, tenzij anders overeengekomen. Onze auto’s dienen bij het evenemententerrein en/of gebouwen te kunnen komen om de gehuurde materialen goed te kunnen afleveren of af te voeren.

 

Artikel 11 – Werking

11.a.

De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de materialen in goede conditie vanaf magazijn van Candy-to-go wordt geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de materialen en erkent huurder dat de door hem gehuurde materialen beantwoorden aan het doel waarvoor hij de materialen huurt.

 

11.b.

Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materialen voordoet, dient huurder dit direct te melden aan Candy-to-go. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde materialen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde materialen niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Candy-to-go is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.

 

Artikel 12 – Vergunningen

Eventuele vergunningen dienen door de huurder te worden verzorgd.

 

Artikel 13 – Nutsvoorzieningen

Gebruik van elektriciteit en water is voor rekening van de huurder.

 

Artikel 14 – Promotionele doeleinden

Eventuele digitale opnames kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Artikel 15 – Extra kosten

Eventuele extra kosten van parkeergelden, tolgelden en (veer)bootkosten worden doorberekend buiten de kosten van de opdracht om. Deze kosten zullen achteraf doormiddel van een factuur en kopieën van parkeer/tolgelden en tickets aan de huurder worden toegezonden.

 

Artikel 16 – Consumpties

16.a.

Huurder dient zorg te dragen voor normale consumpties voor medewerkers van Candy-to-go ter plaatse.

 

16.b.

Indien Candy-to-go om 17:00 uur werkzaamheden verricht en deze verricht tot 20:30 uur of langer dient huurder zorg te dragen voor een (eenvoudige) maaltijd.

 

Artikel 17 – In gebreke zijn en schadevergoeding

17.a.

De materialen moeten door de huurder aan het magazijn van Candy-to-go worden afgehaald, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet tijdig op het overeengekomen tijdstip van de aanvang van de huurperiode het door hem gehuurde afhaalt is dat geheel voor zijn eigen rekening en risico. De huurprijs is te allen tijde verschuldigd over de schriftelijk overeengekomen huurperiode.

 

17.b.

De materialen moeten door huurder aan het magazijn van Candy-to-go worden teruggebracht uiterlijk op de datum en tijdstip waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum de gehuurde materialen teruggebracht heeft, om welke reden dan ook, alsook in geval van beschadiging aan de materialen, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens Candy-to-go, en aan Candy-to-go een schadevergoeding verschuldigd.

 

Bij niet tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per uur voor elk uur waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 50% van die huurprijs. In geval van beschadiging van de materialen is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 75% van die huurprijs.

 

17.c.

Indien verhuurder tengevolge van te late terugbezorging door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan de materialen een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in het voorgaande lid, 10.b., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal Candy-to-go het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

 

Artikel 18 – Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de materialen is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan Candy-to-go. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte te doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Candy-to-go doen toekomen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan Candy-to-go die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

 

Artikel 19 – Schade

19.a.

Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.

 

19.b.

Het is huurder niet toegestaan om in de gehuurde materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van de delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

 

19.c.

Het is huurder niet toegestaan om de gehuurde materialen te slepen. Het materiaal dient getild of verreden te worden met de daartoe behorende vervoersmiddel. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van de delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

 

Artikel 20 – Verzekeringen

20.a.

De gehuurde materialen zijn door Candy-to-go niet verzekerd tegen zaakschade aan derden, welke voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde. Letselschade in wat voor aard ook is door Candy-to-go niet verzekerd, gebruik en betreden van het gehuurde is op eigen risico.

 

20.b.

De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde materialen, die bij aanvang van de huurperiode niet waren geconstateerd, alsmede voor schade aan Candy-to-go ten gevolge van verlies en/of diefstal tijdens de huurperiode.

 

Artikel 21 – Wettelijke Aansprakelijkheid

Het gebruik van de materialen komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor schade ontstaan door zijn/haar onzorgvuldig handelen.

 

Artikel 22 – Weigeringrecht Candy-to-go:

Candy-to-go heeft ten allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan of éénzijdig te annuleren. Candy-to-go heeft het recht, ten alle tijden attracties en/of materialen te verwijderen bij een evenement indien de veiligheid van materiaal en/of onze medewerkers in gevaar is.

 

Artikel 23 – Gebruik door derden

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding, mits schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 24 – BUMA/STEMRA/SENA-rechten

Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA, SENA-rechten, die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door Candy-to-go beschikbaar gestelde materialen, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts Candy-to-go vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

 

Artikel 25 – Toepasselijk recht

Op alle door Candy-to-go gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 26 – Eigendomsvoorbehoud

26.a.

Alle verhuur/verkoop artikelen blijven eigendom van Candy-to-go tot volledige betaling van de op deze verhuur/verkoop artikelen betrekking hebbende vordering(en), rente en kosten is verkregen, zulks tot meerdere zekerheid voor betaling van het aan Candy-to-go toekomende.

 

26.b.

Alle op schrift, danwel per E-mail verzonden of mondelinge verkregen informatie blijft eigendom van Candy-to-go. Aan alle op schrift, danwel per E-mail verzonden of mondelinge verkregen informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 27 – Prijs/Prijsverhoging

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door Candy-to-go afgegeven prijzen: – In EURO; – Exclusief BTW; – Exclusief kosten van vervoer; – Exclusief extra kosten van parkeergelden, tolgelden en (veer)bootkosten; – Prijsverhogingen zijn jaarlijks en/of halfjaarlijks.

 

Artikel 28 – Geschillen

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen huurder en Candy-to-go verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar Candy-to-go gevestigd is. Alle rechtsvorderingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen al naar gelang de aard van het geschil bij het Kantongerecht of de Arrondissementsrechtbank worden aangebracht, met uitsluiting van iedere andere rechter. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder.

 

Webshop

Artikel 29 – Toepasselijkheid

29.a.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Candy-to-go zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

29.b.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

 

29.c.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

29.d.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Candy-to-go worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Candy-to-go ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 30 – Aanbiedingen/overeenkomsten

30.a.

Alle aanbiedingen van Candy-to-go zijn vrijblijvend en Candy-to-go behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

30.b.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Candy-to-go. Candy-to-go is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde algemene voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Candy-to-go dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 31 – Prijzen en betalingen

31.a.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

31.b.

Betalen dient te geschieden per ideal, paypall of per vooruitbetaling via de bank.

 

31.c.

Indien schriftelijk overeengekomen met Candy-to-go geldt: betaling kan geschieden per acceptgiro, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Candy-to-go.

 

31.d.

Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 10% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.

 

Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Candy-to-go bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Candy-to-go haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Candy-to-go om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 

31.e.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Candy-to-go gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

31.f.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Candy-to-go.

 

Artikel 32 – Levering

32.a.

De door Candy-to-go opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

32.b.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

32.c.

Bij annulering van de order zonder opgave of geldige reden zijn de kosten voor terugstorting van het bedrag € 1,95 per order.

 

Artikel 33 – Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Candy-to-go verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 34 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Candy-to-go geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Candy-to-go garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 35 – Reclames en aansprakelijkheid

35.a.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Candy-to-go daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

 

35.b.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Candy-to-go de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

35.c.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Candy-to-go te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

 

35.d.

De kleur van de geleverde artikelen kan afwijken van de bestelde artikelen. Candy-to-go is hiervoor niet verantwoordelijk.

 

Artikel 36 – Garantie

Indien Candy-to-go producten aan de afnemer levert, is Candy-to-go nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Candy-to-go ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Candy-to-go na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Candy-to-go in behandeling te worden genomen.

 

Artikel 37 – Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Candy-to-go, dan wel tussen Candy-to-go en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Candy-to-go, is Candy-to-go niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Candy-to-go.

 

Artikel 38 – Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Candy-to-go ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Candy-to-go gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Candy-to-go kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 39 – Diversen

39.a.

Indien u aan Candy-to-go schriftelijk opgave doet van een adres, is Candy-to-go gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Candy-to-go schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

 

39.b.

Wanneer door Candy-to-go gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Candy-to-go deze algemene voorwaarden soepel toepast.

 

39.c.

Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Candy-to-go in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Candy-to-go vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

 

39.d.

Candy-to-go is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 40 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Alle rechten voorbehouden ©Candy-to-go 2019/2020